มีอะไรใน worldfile

7 01 2009

ไฟล์ GeoTiff เป็นไฟล์ ที่รู้จักกันดี ในหมู่นักทำแผนที่ และ ภูมิสารสนเทศน์
เป็นไฟล์ ที่เก็บ ภาพ ได้ หลายชั้นข้อมูล พร้อมทั้ง มีข้อมูลเชิงตำแหน่ง ด้วย
ทั่วไป ก็มี ด้วยกัน สองแบบ

  1. GeoTiff แบบที่มี worldfile แบบนี้ จะมีด้วย กัน สอง ไฟล์ ไปไหนไปด้วยกัน ไม่งั้นทำงานไม่ได้ ไฟล์แรก เก็บภาพ นามสกุล .tif อีกไฟล์ เป็น ไฟล์ ที่เก็บข้อมูลเชิงตำแหน่งของภาพ นามสกุล .wtf เรียกว่า world file
  2. GeoTiff แบบที่ มี world file อยู่บนหัวไฟล์ tiff เลย แบบนี้ มีไฟล์เดียว เวลาใช้งาน ก็มาอ่านค่า จากส่วนหัวนี้ก่อน ไปเป็นข้อมูลเชิงตำแหน่ง

ทีนี้ ลองมาดูว่า worldfile เก็บค่าอะไรบ้าง

worldfile มีอยู่ด้วยกัน 6 บรรทัด เช่น (สามารถเปิดอ่านด้วย text editor ทั่วไปได้)

20.17541308822119
0.00000000000000
0.00000000000000
-20.17541308822119
424178.11472601280548
4313415.90726399607956

ความหมายของ ทั้ง 6 บรรทัด มีดังนี้


line 1: x-dimension of a pixel in map units
line 2: rotation parameter
line 3: rotation parameter
line 4: NEGATIVE of y-dimension of a pixel in map units
line 5: x-coordinate of center of upper left pixel
line 6: y-coordinate of center of upper left pixel

ในการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Arcview เรียกข้อมูลภาพ ขึ้นมา นั่นหมายถึง กำลังนำภาพ เข้าสู่ระบบพิกัดโลก ที่เรียกว่า การฉายแผนที่ ซึ่งต้องอาศัย พารามิเตอร์จำนวน 6 ตัว ในสมการ
affine transformation


x1 = Ax + By + C
y1 = Dx + Ey + F

โดยที่

x1 = ค่าพิกัด แกน x ของภาพ บน แผนที่
y1 =
ค่าพิกัด แกน y ของภาพ บน แผนที่
x = จำนวน column ของจุดภาพ ในภาพ
y =
จำนวน row ของจุดภาพ ในภาพ
A = มาตราส่วนแกน x
B, D = เทอมการหมุน
C, F = แปลงค่าพิกัดจากแผนที่ จากแบบ จากจุดภาพบนซ้าย (การนับจำนวนจุดภาพ ของจอภาพ นับแบบ แกนx จากซ้ายมาขวา แกนy จากบนมาล่าง)
E = ค่าลบ มาตราส่วนแกน y


ดังนั้น ค่าต่างๆ ใน worldfile สามารถแปลงมาเป็น พารามิเตอร์ทั้ง 6 ได้ ดังนี้
The transformation parameters are stored in the world file in this order:

20.17541308822119 – A
0.00000000000000 – D
0.00000000000000 – B
-20.17541308822119 – E
424178.11472601280548 – C
4313415.90726399607956 – F

เมื่ออ่าน ข้อมูลใน worldfile เข้าไปในโปรแกรม ก็จะสามารถ ทราบได้ ว่า ภาพ นั้น อยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่ หรืออยู่ตรงส่วนใดของโลกนั่นเอง


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: